З. Ш. Юнузовади зуәзо

Шышон саду гуәчини…

Юнузова З. Ш. 1949 нянди люйүә чў сан зэ Җунгуәди Суйдун чынни сын-ёнхади. 1969 няншон ба Москва районшонди Александровка щёнҗуонниди ту йигә щүәтон нянванли. Зу нэ йинян та вудо В. В. Маяковский минщяди Хырхыз фунүди җёйү щүәйүанниди вэгуйди буфыннили. Ба щүәйүан на дин годи җягуан нянван, ба чищинди нянчин шуйижын людо дыйгуй йүянди кафедрашон җё ги дащүәсынму җё фуни. Зу зэ җытар Зайнап Шафузовна гунзуәли эр нян.
Да 1976 нян до 1990 няншон та зэ Александровка щёнҗуонниди ди эрхо җундын щүәтонни ги щүәсынму җёли хуэйзў лян дыйгуй йүянли. Ба хуә зўди ходи йимяр, да щүәтонниди дэ районди линшужынму гынчян дыйли Минйү грамота лян данлин шонхоли.
Йиху манли эр нян та зэ Ош дичүди Кара-Су районшонди Х. Таширов минщяди щүәтонни зўли хуәли, ги җытарди щүәсынму җёли фуму йүянли. Юнузова З. Ш. хан зэ Җямбул дичүди Курдай районди Сор-Тюбе (Сортобе) щёнҗуонниди щүәтонни дэ Алма-Ата дичүди «Заря Востока» җундын щүәтонни гунзуәли хын җи нян.
Җё фуди сыхур линшули җёйүан җёщүәфа лянхәли. Зоди сыйүнли җёфуди щин лўфули. Бусы суйбярди, бубёҗинди җёкуә ёнфа, зущён дэбё хуэйи шысыкә. Янҗюли куәщүәкә, лющинкә з. д. Ба тади җёщүәфа җёкуәфу ги җёйүанму зуәзоди фончўлэли. Зўҗыди ба вынфа тунҗибё фончўлэли.
2007 няншон та йинли йи бын «Фуму йүян» җёкуәфу (җёйүянди канфа). Эр нян зочян лян Имазов М. Х. җёшу йитун фончўлэли йигә да хуә - җысы «Җунгуә-вурус-хуэйзўди хуадян». Щянзэ та щинҗин фишон шелү «Хуэйзў-вурусди фразеология хуадяндини».
Щянди сыхур Юнузова З. Ш. ги «Хуэймин бошон» ще вынҗон дэ сывындини. Йинви каншу зэмусы фаҗон чиннён йүян, 2014 няншон та ба республика фонмянди җёщүәфа җунщин чуанлянчелэ, линшудини.
Чин ниму даҗя лян Юнузова Зайнап Шафузовнади зуәзо жыншыйихар.

ҖИЩЁН БЫЙНЯН
(Ги Минжынди сыҗя 
Ясыр Шывазыди сынжыршон)

Гуйҗун Ясыр ба, щяннян сыҗя,
Сыфу, щеҗя!
Вәму җунҗян мә нили,
Кәсы тэ щён.
Нисы нянҗин минжынди
Йигўр гуонлён.
Нисы щинщю тяншонди
Сыҗи жо лён.
Зущён тэён са җингуон –
Ди ю җинҗон.
Позыр ба ни щинтынли,
Ба мин люха.
Җё ни нянфу, дый җышы –
Ба хуэй хўха.
Җё ги минжын җун гощин –
Дуан җун лищин.
Ни ба йүнчи зоҗуәли,
Дуанги минжын.
Ниди щинхуә җуәдини
Бу ме йүнзун.
Йүә җуә, йүә вон суй хуәщир
Ниди щинни.
Зыгуан вон җуә дяндини –
Җё вонче шын.
Гуйҗун сыжын, зуәзоҗя,
Янҗющүәҗя,
Ниди зуәзо хуәдини,
Шоншы зун да.
Куәщүәҗяму сыйүнди
Чынчин доще.
Зущён хуаҗён хуа хуәли
Җүнмый зохуа.
Лян латин зы ни щели
Кўҗё гуонйин.
Лян дэдў ханщин җынҗанли,
Мә щитын җин.
Ба бугундо лян дуанбян
Җин пипинли.
Ба фунү, вава щитынли
Ви шу мәнан.
Ни щён җё ду хо хуәни,
Бу җё диҗян.
Фанчон сыщён, ю цощин
Зыҗи минжын.
Щехади фузы, похади лў –
Фур бобучын.
Заёрди банфа ни щёнли
Йинви хуэймин.
Нисы Йинщүн минжынди,
Хоханзы жын.
Хуэйхуэйди щинни фанчон хуә,
Щинщён бә ме.
Минлён гуонйин гуәхади
Шынзэ лисы.
Быйнян сынжыр җищён ни
Лян гуй жә щин.
Ни щёнхади йиче хо
Йүан җё хуэйшон.
Пинпин-наннан ни фиҗё
Ба ни вонбудё.
Даҗя-маҗя даҗю луәхар,
Ги ни нян суәр.
Няннян ги ни гуә нете
Җе хо дўвар.

 

ЧИННЁН ЙҮЯН
Фуму йүян тэ җычян
Җишы чян нян.
Зущён чиннёнди бо нэ,
Йидогур тэнэ.
Зущён чиннэди нёнмузы,
Та тэ гуйҗун.
Лян җин-йин мэбушон та –
Җи ло, даҗун!
Мэбудё, е хуанбушон
Бу гуан лян са!
Дюбудё, е зобушон
Натар еба!
Да-щё, наннү, люшын тин:
Ба фуму донжын!
Ги нёнмузы бубуван –
Тяндади нынчин!
Чиннён ян мә бян-ян,
Тади гын шын.
Ни нян җыган: чиннён ян
Хан ю хуә мин.
Щин тёдини: дуәму хуан
Бу җё фанлян!
Ду ё ба та танщин нян,
Тади ян куан!
Тади жыннэ е гуни,
Быйту е да.
Бәщүә гуәлэ, щянтан гуәчи –
Зун мә сунги!
Зунсы та бу ги ди ту,
Бу жын дуйту!
Ю чы куй, ю шу зуй –
Бу җё дин зуй!
Тади гуйҗун лян җылён
Лян ду нан лён.
Зэ данлин минзў мянчян
Ни бә да лян!
Е бә сондый, җы минбый,
Йүнзун бә фә:
- Вә бу хуэй нян хуэйзў хуа,
Бу хуэй чон чүр!
Жынҗя зынву, ю щёхуа –
Җысы са хуа?
Зўзў-быйбый чонхади чүр
Виса бу хуэй?
Дюди-мэхэди виса та
Бу жын хуэйхуэй?
Данпа нозышон ющер бин,
Е бу ю та?
Ни ба лян гў, неҗон хуэйзў,
Бә ю нэфущин!
Натар еба, ё шоншы:
Вәсы хуэй жын!

 

ЗЭ ФИҖИШОН
Хома, Җунгуй, вә лэли
Кан нилэли.
Лян чиннён йиён чəщинли
Танвон ниди.
Зущён лунвон йиндини,
Гуйҗун кижын.
Санзуйзышон бый йүнцэ,
Защён мулун.
Лун эр-эрзы гындини
Җин та җүәзун.
Вончян фуди тэ чинжә
Щянхуэй вынху.
Тяндади чүаншы лян нынгу
Таму ду ю.
Зэ фиҗишон җищёнли
Вəди цунҗуон.
Суйдин, Йили - чиннэ чын,
Вə за бу щён.
Җищёнчелэ, бу ю жын,
Нянлуй янщин.
Суйди сыхур вə җиди,
Зэ Суйдинни
Гого-щинщин шонщүәли
Зэ щүәщёни.
Лян да щинҗин щищүәли
Ханзў йүян.
Тэ хо щүәлэ ба ханзы,
Са ду хо дун.
Е хо җилэ, е хо нян -
Мə са винан.
Лотэ йи куа, щин шон тян:
- Ни кан дуə цан!
Линщин нашон фидини
Вонхуэй гощин.
Щющи нэтян зэ саншон
Ва җүəягын.
Лян тунщүә йитун за фали,
Заму йин фын.
Вəсы суйшон либели
Лян чин дифон.
Вушы лю нян мə җян мян,
Фанчон сыщён.
Вə зун мə щин, за җинтян
Заму йүмян.
Бый йүнцэшон фиҗи пё
Бу хуон, бу мон
Вынвын - җунҗун зуəдини,
Сыщён гуон мон.
Данпа ни е щёнли вə,
Щён җян ба вə.
Данпа ба ни нын жындый
Чин вәр җидый.
Вə зывонли зун җян ни,
Туанйүан лян ни.
Ба ни щёнли вушы лю нян,
Мə до кухан.
Шы йи кузы жын литу
Шынли вугəр.
Нён- лозысы Сўлян жын,
Фи тў зэ җəр.
Эрнү ду зэ Җунгуй сын
Ханжын җю чин.
Сылёнчелэ тэ пəфан,
Кəсы ю җы.
Кухан доли йисы-санки
Фиҗи луə ди.
Суйжан тянчи йиндини,
Момор щя йү.
Щинни сыҗи мондини
Мə дун, мə щя.
Дынбудый җисы луəхачи,
Җүə та чин ди.
Пиннан-вусы долэли,
Нян да җыган.
Тинди фəсы кунҗунни
Заёр сы йү.
Вә нэлянди җё җын Җў
Зўли каншу.

 

ҖЁ НИ ЗЭДИ, ГОНЧЁНДИ
Нисы вәди дўйиди,
Йигә щинщю.
Мә ни, димян хиннани,
Мә са җуонщю.
Вә мәщин җё ни хэ бин,
Йү ха сычин.
Вә щён җё ни зы щёни,
Тэён йипин.
Җё димяншон зы нанхуә,
Бә җё хэ лын.
Җё ни зэди шыҗешон,
Бу ё цучон!
Шышон са ду гуәчини,
Гуон ни зэди!
Җё ни ходи, гончёнди,
Лёнщин ёҗин.
Вә либулё ни, либулё,
Вәди чинжын.
Щин ю чиннэди, теҗиди,
Щёнфу чонйүан.
Хо жын, чин жын, чинлянди,
Чиннэди жын.
Җё ни хо хуә, фанчон зэ
Җыгә шышон.
Вә зэ Җўшон читоди
Җунчын зывон.
Нисы вәди дўйиди,
Либулёди жын.
Мә ни – мә лён, бу жәхуә.
Щинни хэ лын.
Щин ю лянщин, чиннэ жын,
Җё ду чонйүан.
Җё чон хуәди, җё зэди,
Җё ду щихуан.

Фатима Машынхаева шелүхади цэлё.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.